Tài liệu dự án

Mười bài học kinh nghiệm triển khai “3 Tại chỗ” đối với doanh nghiệp sản xuất trong làn sóng dịch COVID 19 thứ tư