Infographic: Điều tra quốc gia về lao động trẻ em lần thứ hai

Tờ thông tin này cung cấp một số dữ liệu chính về tình hình lao động trẻ em ở Việt Nam dựa trên kết quả điều tra quốc gia về lao động trẻ em thực hiện vào năm 2018.