COVID-19 và ngành du lịch

Du lịch là động lực chính của việc làm và tăng trưởng. Nhưng COVID-19 đã thay đổi đáng kể điều này. Tác động tới các doanh nghiệp và người lao động, phần lớn là phụ nữ trẻ, là chưa từng có. Chúng ta cần những chính sách kịp thời, ở quy mô lớn, và đặc biệt là mang tính đồng bộ ở cả cấp độ trong nước và quốc tế, và được tham khảo ý kiến giữa chính phủ, tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động.

Bản ghi nhớ | Ngày 20 tháng 6 năm 2020