Bản tin Dự án ENHANCE số 7

Bản tin dự án ENHANCE số 7, chi tiết các hoạt động của dự án trong 6 tháng qua.