Tờ rơi

Bạn biết gì về lao động trẻ em

Để hỗ trợ thực hiện Chương trình phòng chống và giảm thiểu Lao động trẻ em trong giai đoạn 2016-2020, dự án ENHANCE đã xây dựng bộ tài liệu truyền thông về Lao động Trẻ em nhằm nâng cao nhận thức cho các cán bộ chính quyền cấp cơ sở, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, giáo viên, người dân ở cộng đồng, trẻ em đang tham gia lao động hay trẻ em có nguy cơ cao phải lao động tại các địa bàn dự án.