COVID-19

Hướng dẫn cho người sử dụng lao động về quản lý nơi làm việc trong thời gian đại dịch COVID-19

Hướng dẫn này được Vụ các hoạt động của Người sử dụng lao động của ILO (ILO-ACT/EMP) phát triển nhằm sử dụng như tài liệu tham khảo chung cho các EBMO để chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp ở các quốc gia. Mục đích của hướng dẫn là để giúp cho người sử dụng lao động quản lý nơi làm việc trong mùa dịch COVID-19. Hướng dẫn cũng được xây dựng dựa trên các tài liệu, hướng dẫn và chỉ thị do Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chính phủ các nước và các tổ chức thành viên doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp (EBMO) công bố.