COVID-19

BẢNG KIỂM HÀNH ĐỘNG Phòng ngừa và Giảm thiểu Dịch bệnh COVID-19 tại Nơi làm việc

Phòng ngừa và giảm thiểu dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc đòi hỏi các quy trình đánh giá và quản trị rủi ro hiệu quả. Công cụ này cung cấp cách tiếp cận đơn giản và dễ hợp tác để đánh giá những rủi ro do COVID-19 như một bước để thực hiện các biện pháp bảo vệ sự an toàn và sức khoẻ của người lao động.