COVID-19: Đại dịch và Thế giới Việc làm

Báo cáo nhanh số 2 của ILO: COVID-19 và thế giới việc làm