COVID-19: Đại dịch và Thế giới Việc làm

Báo cáo nhanh số 2 của ILO: COVID-19 và thế giới việc làm

Bản ghi nhớ | Ngày 31 tháng 3 năm 2020