Tài liệu số 8: Nghiên cứu so sánh Quan hệ lao động và Thương lượng tập thể ở các nước Đông Á

Tài liệu này được xây dựng trong cùng bộ tài liệu về tiến trình phát triển quan hệ lao động (QHLĐ) ở một số quốc gia và khu vực trên thế giới. Tài liệu xem xét hiện trạng QHLĐ và thương lượng lập thể (TLTT), cũng như các thay đổi đa dạng về mặt thể chế, chính trị, kinh tế và xã hội dẫn tới những thực tế quan hệ việc làm tại các nước Đông Á. Trước thập kỷ 90, đây là các quốc gia có quan hệ lao động tương đối ổn định; tuy nhiên, từ sau khi hình thành xu hướng toàn cầu hóa, giờ đây họ đang đối mặt với các áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng và đang trải qua thời kỳ dao động do các chủ thể vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những mô hình quan hệ lao động phù hợp.