ILO100 tại Việt Nam

ILO 100 năm – Chặng đường vì Công bằng Xã hội

Chủ tịch Hồ Chí Minh và ILO với lý tưởng chung hướng tới việc làm thỏa đáng cho tất cả mọi người