Hướng dẫn nhanh về nguồn số liệu và sử dụng dữ liệu thống kê về thương lượng tập thể

Thương lượng tập thể đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá thị trường lao động, cũng như trạng thái của quan hệ lao động. Tuy nhiên, những đặc điểm riêng về nguồn dữ liệu và chất lượng dữ liệu thường khiến cho quá trình thống kê thương lượng tập thể trở nên khó khăn trong thống kê lao động. Hướng dẫn nhanh này sẽ cung cấp các thông tin về những khía cạnh chính của thống kê về thương lượng tập thể.