Hướng dẫn sử dụng tài liệu tập huấn về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

Đây là quyển thứ nhất trong Bộ Tài liệu tập huấn về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em do Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội và Văn phòng ILO Hà Nội tổ chức biên soạn năm 2017 (gồm 2 quyển). Quyển này cung cấp những thông tin hướng dẫn và hỗ trợ giảng viên sử dụng bộ tài liệu và tiến hành tập huấn một cách hiệu quả.