Đánh giá truyền thông trên các kênh truyền thông đại chúng về lao động trẻ em tại Việt Nam

Đánh giá này được tiến hành để tìm hiểu các cách thức truyền tải vấn đề lao động trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng tại Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị cho các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng đến vấn đề này. Mục đích của đánh giá là nhằm cung cấp các khuyến nghị cho các hoạt động nâng cao nhận thức trên các phương tiện truyền thông đại chúng của dự án ENHANCE.