Phụ nữ trong kinh doanh và quản lý

Lợi ích của sự thay đổi đối với doanh nghiệp: Số liệu tổng quan về Việt Nam