Infographic

Những điểm mới trong dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi

Đây là những điểm nổi bật về những thay đổi trong dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi được công bố vào tháng 4-2019.