Ý kiến chuyên gia về các quy định liên quan đến quan hệ lao động của Bộ luật lao động và Luật Công đoàn (sửa đổi)

Tài liệu thảo luận của Tổ chức Lao động Quốc tế.

Hệ thống pháp luật về quan hệ lao động tại Việt Nam đang có cơ hội phát triển mang tính bước ngoặt với việc sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn và Bộ luật Lao động. Những cơ sở lý luận và thực tiễn lý giải cho sự cần thiết của việc hoàn thiện khung khổ pháp luật về quan hệ lao động là rõ ràng và thuyết phục. Tuy nhiên, nội dung của việc sửa đổi, bổ sung như thế nào nhằm đáp ứng được đòi hỏi của những thay đổi lớn lao đã và đang diễn ra trên thực tế về kinh tế, xã hội và quá trình hội nhập quốc tế một cách sâu rộng, lại là một câu hỏi lớn không dễ dàng để có được câu trả lời thỏa đáng.
Để hỗ trợ kỹ thuật cho quá trình thảo luận xây dựng Dự án Luật Công đoàn và Bộ luật Lao động (sửa đổi) đầy khó khăn và thách thức này, trong thời gian qua, Tổ chức Lao động Quốc tế và Dự án Quan hệ lao động Việt Nam-ILO cùng với các đối tác Việt Nam đã và đang triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu, khảo sát thực tế tại Việt Nam cũng như kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới về các chủ đề có liên quan.
Nhằm giới thiệu sản phẩm của một số hoạt động nói trên, Dự án Quan hệ Lao động Việt Nam – ILO xuất bản một số ấn phẩm là các tài liệu dành cho thảo luận trong quá trình hoàn thiện pháp luật lao động. Tài liệu các bạn đang có trong tay là Quyển 1 trong số các ấn phẩm nói trên, với nội dung là hai kết quả nghiên cứu về các chủ đề liên quan đến quan hệ lao động của Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn.