Cẩm nang Hướng dẫn quy trình, thủ tục liên quan đến các Công ước và Khuyến nghị của Tổ chức Lao động Quốc tế

Sổ tay này mô tả các thủ tục vận hành trong nội bộ Tổ chức Lao động Quốc tế liên quan đến việc thông qua và thực hiện các Công ước và Khuyến nghị.