Tự do hiệp hội – Bộ tổng tập về các nguyên tắc và quyết định của Ủy ban ILO về Tự do Hiệp hội. Tái bản (có sửa đổi) lần thứ năm

Những tóm tắt về các nguyên tắc và quyết định của Ủy ban về Tự do Hiệp hội cho tới thời điểm thể hiện ở Báo cáo lần thứ 339 (tháng 11 năm 2005).

Kể từ khi thành lập vào 55 năm trước, Ủy ban về Tự do Hiệp hội đã xem xét hơn 2.500 vụ việc khiếu nại về vi phạm quyền tự do liên kết/hiệp hội do hoặc là phía Chính phủ hoặc là phía các tổ chức đại diện của người sử dụng lao động hoặc người lao động gửi đến. Được sửa đổi và cập nhật đầy đủ, Bộ Tổng tập này tập hợp các nguyên tắc và quyết định một cách chính xác để dễ tham chiếu và đóng vai trò như một hướng dẫn hữu ích để giúp thông qua những chính sách và hành động nhằm đảm bảo các nguyên tắc cơ bản về tự do hiệp hội. Ngoài ra, đối với mỗi một nguyên tắc và quyết định trong Bộ Tổng tập, các tham chiếu tương ứng được dẫn tới tổng tập cũ hoặc tới các báo cáo, vụ việc và các đoạn phù hợp trong các báo cáo của Ủy ban, cho tới tận báo cáo lần thứ 339 (tháng 11/2005).