Vai trò của các doanh nghiệp đa quốc gia trong việc thúc đẩy Việc làm bền vững ở nông thôn