Hướng dẫn để cải thiện hiệu quả hoạt động

Các hệ thống phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động: Hướng dẫn để cải thiện hiệu quả hoạt động

Các thủ tục và cơ chế phòng ngừa và giải quyết tranh chấp hiệu quả tạo nền móng quan trọng cho quan hệ lao động và quan hệ việc làm lành mạnh và ổn định. Cuốn sách hướng dẫn này là một phần nỗ lực của ILO nhằm tăng cường các thiết chế phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động. Cuốn sách đưa ra lời khuyên về các bước cần được tiến hành để mang lại sức sống cho hệ thống hiện có hoặc thành lập một thiết chế độc lập, đảm bảo rằng chúng hoạt động hiệu quả và cung cấp các dịch vụ giải quyết tranh chấp hiệu quả.

Trước đây, Bộ lao động thuộc chính phủ chịu trách nhiệm quản lý tranh chấp lao động và tranh chấp được các cán bộ công chức thuộc hệ thống quản lý lao động giải quyết. Tuy nhiên, các hệ thống quản lý lao động, trừ một số ngoại lệ, tỏ ra khá chậm chạp trong việc làm giảm sự phụ thuộc vào hệ thống tư pháp với tư cách là công cụ để giải quyết tranh chấp, và hiện nay cần xem xét phải làm gì để cải thiện hiệu quả hoạt động của mình trong cả hai khía cạnh là phòng ngừa và giải quyết tranh chấp, sử dụng nhiều hơn đến các cách làm dựa trên sự đồng thuận. Hướng dẫn này nhằm mục đích hỗ trợ các cơ quan trên trong việc tăng cường cải thiện cho các hệ thống quản lý tranh chấp.