Brochure Dự án Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội trong khu vực ASEAN - Cấu phần của Việt Nam