Đánh giá chương trình hợp tác quốc gia về việc làm bền vững Việt Nam giai đoạn 2012-2016

Đây là báo cáo đánh giá Chương trình Quốc gia về việc làm bền vững (DWCP) thứ hai của ILO tại Việt Nam, giai đoạn 2012 – 2016. Ba ưu tiên quốc gia được nêu rõ trong chương trình là – ưu tiên về việc làm, ưu tiên về an sinh xã hội và ưu tiên về quản trị - với sáu kết quả và 27 mục tiêu.

Đánh giá này tập trung vào các mục tiêu được đề ra trong DWCP, từ đó rút ra những bài học chung từ những tiến bộ đã đạt được nhằm nêu được những kết luận theo các tiêu chí đánh giá của OECD/DAC. Phương pháp định tính sử dụng các câu hỏi bán cấu trúc kết nối với các tiêu chí và cách đặt câu hỏi bổ sung được sử dụng để đánh giá tác động của tư tưởng hướng đến đạt được mục tiêu mạnh mẽ đối với Chương trình DWCP nói chung và đối với những tiến bộ đạt được trong kết quả trước đó nói riêng. Những kết quả đạt được của từng mục tiêu được tóm tắt theo các chỉ số kết quả và theo các tiêu chí đánh giá của OECD/DAC. Trong số 27 mục tiêu đã đề ra, 13 mục tiêu đã được hoàn thành đầy đủ, 7 mục tiêu hoàn thành một phần và 7 mục tiêu không có kết quả. Một đặc điểm rất rõ ràng có thể quan sát được ở phần lớn các mục tiêu đã hoàn thành là các “câu chuyện” riêng dẫn đến những thành tựu đó trong mỗi hoạt động hợp tác của ILO. Nhìn chung, nhóm đánh giá nhận định các ưu tiên và kết quả được xác định trong DWCP phần lớn phù hợp với nhu cầu của người thụ hưởng và những hỗ trợ thực tế của ILO phù hợp với nhu cầu của người thụ hưởng như đã xác định trong DWCP. Nhóm đánh giá cũng đưa ra những kết luận khác và các khuyến nghị đối với Văn phòng Quốc gia và đối tác ba bên.