Tài liệu nghiên cứu

Ngành dệt may châu Á có mức độ tuân thủ tiền lương tối thiểu thấp

Tiền lương tối thiểu có thể là một công cụ chính sách quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu của người lao động và gia đình họ. Tuy nhiên, tiền lương tối thiểu chưa thể hiện được đầy đủ chức năng của mình khi còn nhiều vi phạm trong việc tuân thủ quy định về tiền lương tối thiểu. Tài liệu nghiên cứu này cho thấy một tỷ lệ lớn người lao động trong ngành may mặc, dệt may, da giày và dệt may ở bảy quốc gia xuất khẩu dệt may châu Á đang hưởng lương thấp hơn mức lương tối thiểu.

Tỷ lệ không tuân thủ quy định về lương tối thiểu trong ngành này nằm trong khoảng 6,6% trên tổng số lao động của Việt Nam đến 53,3% của Philippines. Ở các quốc gia này, lao động nữ dễ bị trả lương thấp hơn mức tối thiểu so với lao động nam. Lao động có trình độ văn hóa thấp hơn cũng dễ bị trả lương thấp hơn mức tối thiểu. Ở một số quốc gia, vấn đề tuân thủ quy định về lương tối thiểu bị vi phạm nghiêm trọng, với tỷ lệ lớn lao động trong ngành dệt may bị trả thấp hơn 80% mức lương tối thiểu quy định.