Tờ rơi về Khuyến nghị (Số 200): Ngăn ngừa HIV, bảo vệ quyền con người tại nơi làm việc

Quyền làm việc là một quyền cơ bản của con người. Khuyến nghị này của ILO sẽ giúp cho quyền làm việc của những người đang chung sống với HIV được đảm bảo và giảm sự phân biệt đối xử trong thế giới công việc.

Xây dựng và thực hiện các chương trình và chính sách về HIV tại nơi làm việc. Thông tin phù hợp, chính xác và kịp thời có thể cứu được mạng sống của nhiều người.