Di cư an toàn - Làm việc an toàn: Tài liệu hướng dẫn cho lao động đi làm việc tại Malaysia

Thông tin từ cuốn tài liệu hướng dẫn này có thể giúp bạn cảm thấy vững tin hơn, làm việc một cách an toàn và hiệu quả hơn, tránh được sự bóc lột và lạm dụng.

Cuốn tài liệu này cung cấp cho bạn những lời khuyên làm thế nào để sống và làm việc an toàn tại Malaysia và bạn phải làm gì trong trường hợp cần hỗ trợ.