Cẩm nang hướng dẫn vận hành mô hình lồng ghép hoạt động tư vấn và hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm

Cuốn cẩm nang về thiết lập, hoạt động và quản lý vận hành mô hình lồng ghép hoạt động tư vấn và hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm bao gồm cả những câu hỏi thường gặp.

Cẩm nang hướng dẫn các Trung tâm Dịch vụ Việc làm cách thức tổ chức, vận hành và quản lý dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cho lao động đi làm việc ở nước ngoài. Cẩm nang cũng đóng vai trò là giáo trình cho việc đào tạo cán bộ và là tài liệu tham khảo cho các cán bộ làm công tác cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho lao động đi làm việc ở nước ngoài.