Country Brief

Bình đẳng giới trong thực tiễn tuyển dụng và thăng tiến tại Việt Nam

ILO Việt Nam hợp tác với Navigos Search tiến hành rà soát 12.300 quảng cáo việc làm đăng trên bốn cổng thông tin việc làm lớn nhất Việt Nam , được hỗ trợ bởi hai khảo sát trực tuyến nhằm tìm hiểu xem có hay không việc phân biệt đối xử dựa trên giới tính trong thực tiễn tuyển dụng, điều kiện làm việc và thăng tiến.