Tóm tắt chinh sách

Tóm tắt thảo luận chính sách: Để người lao động di cư trở về đóng góp tích cực cho Việt Nam

Bản tóm tắt chính sách do ILO, IOM và UN Women thực hiện đưa ra những phát hiện cũng như khuyến nghị nhằm tạo điều kiện cho sự trở lại của lao động di cư Việt Nam