Các chỉ số của ILO về lao động cưỡng bức

Cuốn hướng dẫn này giới thiệu Bộ Chỉ số của ILO về Lao động Cưỡng bức với mục đích giúp các cán bộ thực thi pháp luật hình sự, thanh tra lao động, cán bộ công đoàn, nhân viên các tổ chức phi chính phủ, … xác định ai có khả năng là nạn nhân của lao động cưỡng bức và cần được trợ giúp khẩn cấp.