Thực hành tốt: Ngành may

Thiết lập các thực hành tốt có thể cải tiến đáng kể những điều kiện làm việc, nâng cao an toàn tại nơi làm việc và gia tăng năng suất.