Khuyến nghị về HIV và AIDS và Thế giới Công việc, năm 2010 (Số.200)

Ấn phẩm này bao gồm toàn văn Khuyến nghị của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về HIV, AIDS và Thế giới công việc, năm 2010 (Số 200), và Nghị quyết đi kèm về việc thúc đẩy và thực hiện Khuyến nghị, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ từ các đối tác ba bên của ILO.

Khuyến nghị này thể hiện nhu cầu cần tăng cường các nỗ lực phòng chống tại nơi làm việc và tăng cường tiếp cận tới dịch vụ điều trị cho những người có hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV. Khuyến nghị kêu gọi lồng ghép việc thiết kế và thực hiện các chính sách và chương trình phòng chống HIV và AIDS tại nơi làm việc trong khuôn khổ chính sách và chiến lược quốc gia về HIV và AIDS, cũng như các chính sách và chiến lược quốc gia về phát triển và an sinh xã hội. Khuyến nghị cũng kêu gọi việc tôn trọng các quyền con người cơ bản của tất cả những người lao động, bao gồm cả nguyên tắc bình đẳng giới, quyền được từ chối xét nghiệm HIV bắt buộc và tiết lộ tình trạng HIV của mình, đồng thời khuyến khích tất cả mọi người sử dụng dịch vụ tư vấn, xét nghiệm tình trạng HIV tự nguyện và đảm bảo bí mật. Khuyến nghị này cũng đề xuất các nước thành viên thực hiện các điều khoản của Khuyến nghị bằng cách sửa đổi hoặc thông qua các văn kiện pháp lý phù hợp.