Hướng dẫn truyền thông về người khuyết tật

Truyền thông có vai trò quan trọng trong việc làm thay đổi nhận thức xã hội và tạo ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành vi của công chúng. Việc lựa chọn ngôn từ, hình ảnh và thông điệp có thể giúp hình thành nhận thức, thái độ và hành vi. Việc lựa chọn này còn có thể khiến người ta xác định điều gì là quan trọng hoặc không mang ý nghĩa gì đối với cá nhân hoặc với thế giới xung quanh.

Cuốn hướng dẫn này nhằm cung cấp những thông tin thiết thực cho giới truyền thông về việc làm cách nào để quảng bá những hình ảnh tích cực và hòa nhập của phụ nữ và nam giới khuyết tật, thúc đẩy môi trường không phân biệt đối xử và cơ hội bình đẳng cho người khuyết tật ở tất cả các cấp độ của nền kinh tế và toàn xã hội.