Phân tích công việc đơn lẻ và công việc tổng thể

Việc ngày càng nhiều người khuyết tật tìm được việc làm mang tính cạnh tranh cao cho thấy rõ người khuyết tật có thể trở thành những lao động giỏi, một tài sản quý đối với người sử dụng lao động, nếu họ được làm việc phù hợp với kỹ năng, năng lực và sở thích của họ.

Hướng dẫn này được biên soạn xuất phát từ yêu cầu của ILO trong quá trình quảng bá cơ hội việc làm cho người khuyết tật. Hưỡng dẫn nhằm vào các cơ sở dịch vụ việc làm và nhà cung cấp dịch vụ muốn tăng cường năng lực nhằm thúc đẩy việc tuyển dụng lao động là người khuyết tật và tiếp tục sử dụng những lao động bị thương tật trong khi làm việc