Đào tạo và việc làm cho người tàn tật: Việt Nam 2002

Nghiên cứu Quốc gia của AbilityAsia

Đào tạo và Việc làm cho người tàn tật: Việt nam 2002 là một phần của một Tuyển tập các công trình nghiên cứu về các quốc gia của chương trình AbilityAsia (Khả năng châu á).
Tuyển tập các tài liệu này được thiết kế như là sản phẩm của Thập kỷ Người Khuyết tật Châu á Thái bình dương, 1993- 2002 của Uỷ Ban Kinh tế Xã hội châu á Thái bình dương (ESCAP), và để kỷ niệm 20 năm ngày ra đời Công Ước số 159 của ILO về Phục hồi Nghề nghiệp và Việc làm (cho người tàn tật).