Mở rộng tiếp cận dịch vụ bảo hiểm và tiết kiệm ở Việt Nam

Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên một nghiên cứu trước đó về nhu cầu và khả năng cung cấp các dịch vụ tài chính quản lý rủi ro tại Việt Nam, do dự án Tài chính vi mô của ILO/BLĐTBXH thực hiện vào năm 2003. Nghiên cứu này đem đến một cái nhìn mới về các dịch vụ bảo hiểm và tiết kiệm dành cho các hộ gia đình có thu nhập thấp tại Việt Nam. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng phân tích những thách thức và hạn chế cản trở các hộ thu nhập thấp sử dụng những dịch vụ này.

Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm vừa qua đã tạo ra hàng triệu việc làm, cải thiện chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người dân, đồng thời giảm thiểu một cách đáng kể tỷ lệ đói nghèo. Trong Kế hoạch phát triển Kinh tế Xã hội 2006-2010, Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đi kèm với tiến bộ và công bằng xã hội.Một trong những mục tiêu chiến lược là giảm tỷ lệ dân số sống dưới ngưỡng đói nghèo xuống còn 10-11% vào năm 2010. Khả năng Việt Nam đạt được mục tiêu này phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố,một trong số các nhân tố đó là khả năng tích luỹ tài sản và quản lý rủi ro của các hộ có thu nhập thấp. Các hộ gia đình có thu nhập thấp ở Việt Nam sử dụng rất nhiều phương thức để tích luỹ tài sản và quản lý rủi ro, trong đó tiết kiệm tiền mặt và bảo hiểm là những biện pháp quan trọng. Tuy nhiên, họ vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các sản phẩm tiết kiệm và bảo hiểm của các thể chế tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu tích luỹ tài sản và quản lý rủi ro.