Một số giải pháp phòng ngừa đình công tại các doanh nghiệp ở Việt Nam

Tài liệu này nêu ra một số nguyên nhân dẫn đến đình công tự phát gần đây tại Việt Nam và đề xuất một số giải pháp cụ thể có thể áp dụng ngay tại nơi làm việc để có thể giảm thiểu những nguy cơ liên quan đến các vấn đề lao động của doanh nghiệp.

Mặc dù người lao động và tập thể lao động có quyền đình công vì những lý do liên quan đến lợi ích kinh tế hoặc môi trường làm việc và đây là một hiện tượng của hệ thống thị trường tự do dân chủ hiện đại, tất cả các bên đều cho rằng nhìn chung đây là một biện pháp bất đắc dĩ buộc phải dùng đến để giải quyết những bất đồng của người lao động và người sử dụng lao động. Đình công, dù tuân thủ hay không tuân thủ theo các quy định của pháp luật, đều làm gián đoạn hoạt động, gây tổn thất vật chất và làm tổn thương mối quan hệ lao động giữa người lao động, tập thể lao động và người sử dụng lao động. Lòng tin và thiện chí vốn có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự hợp tác tại doanh nghiệp và năng suất lao động sẽ bị suy giảm và phải mất nhiều thời gian mới khôi phục lại được.