Chương trình của ILO tại Việt Nam

Ấn phẩm

 1. Brochure cuộc thi Nghiên cứu về Lao động

  Ngày 24 tháng 4 năm 2018

 2. Thương lượng tập thể và thương lượng tập thể nhóm doanh nghiệp – Nghiên cứu kinh nghiệm của LĐLĐ thành phố Đà Nẵng và CĐ KKT Hải Phòng

  Ngày 08 tháng 11 năm 2016

  Tài liệu này tóm tắt báo cáo đánh giá của TS. Đỗ Quỳnh Chi và ông Nguyễn Ngọc Trung về các thí điểm trong chương trình hợp tác hỗ trợ giữa Tổ chức Lao động Quốc tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và trích một số nội dung từ các tài liệu quan trọng của ILO về thương lượng tập thể.

 3. Sổ tay đối thoại tại nơi làm việc

  Ngày 08 tháng 7 năm 2016

 4. Quan hệ việc làm: Tài liệu hướng dẫn Khuyến nghị số 198 của Tổ chức Lao động Quốc tế

  Ngày 08 tháng 8 năm 2011

 5. Ý kiến chuyên gia về các quy định liên quan đến quan hệ lao động của Bộ luật lao động và Luật Công đoàn (sửa đổi)

  Ngày 08 tháng 2 năm 2011

  Tài liệu thảo luận của Tổ chức Lao động Quốc tế.