Chương trình của ILO tại Việt Nam

Tin tức và Sự kiện

 1. Bộ Luật Lao động 2019

  Người sử dụng lao động cần biết: Tiền lương

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 2. Bộ Luật Lao động 2019

  Người sử dụng lao động cần biết: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 3. Bộ Luật Lao động 2019

  Người sử dụng lao động cần biết: Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 4. Bộ Luật Lao động 2019

  Người sử dụng lao động cần biết: Lao động chưa thành niên

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 5. Bộ Luật Lao động 2019

  Người sử dụng lao động cần biết: Kỷ luật lao động

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 6. Bộ Luật Lao động 2019

  Người sử dụng lao động cần biết: Hợp đồng lao động

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 7. Bộ Luật Lao động 2019

  Người sử dụng lao động cần biết: Giải quyết tranh chấp lao động

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021