Dự án

2025

 1. Chương trình Tam Giác khu vực ASEAN - Việt Nam

  2015/11/01 - 2025/10/31

  Chương trình là sự mở rộng quan hệ đối tác giữa Bộ Ngoại giao và Thương mại, Chính phủ Australia và Bộ Các vấn đề toàn cầu Canađa và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Thông qua hỗ trợ kỹ thuật và trợ giúp, Chương trình Tam giác khu vực ASEAN sẽ tăng cường sự đóng góp của lao động di cư vào tăng trưởng và phát triển ổn định và bao trùm khu vực ASEAN.

2023

 1. Chuỗi cung ứng bền vững để phục hồi hiệu quả hơn sau đại dịch – Dự án liên quan đến ngành điện tử ở Việt Nam

  2021/01/01 - 2023/03/31

 2. Tăng cường An toàn và Sức khỏe Người Lao động trong Chuỗi Cung ứng Cà phê ở Việt Nam (Dự án VZF Việt Nam)

  2020/11/01 - 2023/02/28

2022

 1. Chương trình Hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, an sinh xã hội và việc làm (hợp phần Việt Nam) do ILO-Irish Aid tài trợ

  2016/12/01 - 2022/12/31

 2. Xây dựng Khung khổ Quan hệ Lao động mới đảm bảo tôn trọng Tuyên bố của ILO về những Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong Lao động (Dự án NIRF/USDOL)

  2016/10/01 - 2022/04/30

2021

 1. Dư án Thương mại cho Việc làm thỏa đáng

  2019/01/01 - 2021/12/31

  Dự án hỗ trợ việc triển khai một cách hiệu quả Chương Thương mại và Phát triển bền vững của Hiệp định Thương mại Tự do EU - Việt Nam (EVFTA), góp phần vào công bằng xã hội trong thương mại toàn cầu bền vững. Đây là một phần của dự án toàn cầu, “Thương mại cho Việc làm bền vững” hỗ trợ một số quốc gia mục tiêu, bao gồm cả Việt Nam.

 2. Hỗ trợ mở rộng bao phủ Bảo vệ sức khỏe xã hội khu vực Đông Nam Á

  2017/09/01 - 2021/10/31

  Mục tiêu tổng thể của dự án là hỗ trợ thêm nhiều phụ nữ và nam giới tại Lào, Myanmar và Việt Nam được tiếp cận bảo vệ sức khỏe xã hội thỏa đáng, trong khuôn khổ chung của các chiến lược quốc gia tiến tới Chăm sóc sức khỏe toàn dân (UHC) và chương trình nghị sự phát triển toàn cầu, bao gồm Chương trình điểm về Sàn An sinh xã hội của ILO.

 3. Dự án Phát triển doanh nghiệp bền vững (SCORE)

  2011/06/01 - 2021/10/31

  Dự án Phát triển doanh nghiệp bền vững (SCORE) là chương trình tư vấn và đào tạo với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động.

 4. Trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng tại châu Á (Việt Nam)

  2018/06/01 - 2021/07/31

  Mục tiêu dự án là thúc đẩy các chuỗi cung ứng có trách nhiệm và đạo đức kinh doanh có trách nhiệm về mặt môi trường, việc làm bền vững và tôn trọng quyền con người.

2020

 1. Tăng cường chức năng đại diện của công đoàn và người sử dụng lao động trong khung khổ quan hệ lao động mới (Dự án NIRF/ Nhật Bản)

  2016/10/01 - 2020/12/31

  Mục tiêu của dự án là xây dựng nền tảng về pháp luật và thiết chế hiệu quả cho khung khổ quan hệ lao động mới ở Việt Nam dựa trên Tuyên bố về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động của ILO, với điểm nhấn đặc biệt vào Công ước 87 và Công ước 98, có tính đến bối cảnh cụ thể của quốc gia.

 2. Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia Phòng ngừa và Giảm thiểu Lao động trẻ em tại Việt Nam

  2015/01/01 - 2020/06/01

  Dự án sẽ đóng góp vào công cuộc phòng chống và xoá bỏ tình trạng lao động trẻ em tại Việt Nam thông qua hỗ trợ Chương trình Quốc gia Phòng chống và Giảm thiểu Lao động Trẻ em.

 3. Khung khổ Quan hệ Lao động Mới

  2016/09/27 - 2020/03/30

2019

 1. Tăng cường việc thực hiện các mục tiêu và chỉ số SDG liên quan đến việc làm tử tế ở Việt Nam

  2017/11/01 - 2019/12/31

  Dự án “Tăng cường thực hiện các mục tiêu và chỉ số của các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) liên quan đến Việc làm tử tế ở Việt Nam” sẽ hỗ trợ việc xây dựng, thực hiện và giám sát các chỉ tiêu và chỉ số SDG liên quan đến Việc làm tử tế ở Việt Nam.

 2. Hỗ trợ xây dựng năng lực cải thiện cơ sở dữ liệu quan hệ lao động quốc gia cho việc hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng khoa học (Dự án NIRF/Canada)

  2017/03/01 - 2019/09/30

  Dự án có mục tiêu chính là giúp Chính phủ Việt Nam cùng với các đối tác xã hội đưa ra các quyết định chính sách dựa trên bằng chứng và thông tin tốt hơn thông qua cải thiện quá trình thu thập, phân tích và phổ biến dữ liệu quan hệ lao động.

 3. Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội trong khu vực ASEAN (ESSA) - Cấu phần của Việt Nam

  2016/03/01 - 2019/03/31

2018

 1. Dự án Thúc đẩy quá trình Việt Nam xem xét gia nhập và thực hiện các Công ước (NIRF/EU)

  2016/09/27 - 2018/12/31

  Dự án sẽ góp phần vào tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện của Việt Nam bằng cách tăng cường khung khổ pháp luật hiện hành thông qua áp dụng và thực hiện tốt hơn các Tiêu chuẩn Lao động Quốc tế theo Tuyên bố năm 1998 của ILO về các Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong Lao động.

 2. Xây dựng môi trường an toàn và sức khỏe cho người lao động – An toàn và sức khỏe cho lao động trẻ (SafeYouth@Work)

  2014/12/01 - 2018/12/18

  SafeYouth@Work là dự án toàn cầu trong đó Việt Nam là nước thực hiện thí điểm nhằm cải thiện an toàn và sức khỏe cho lao động trẻ trong độ tuổi 15-24 và thúc đẩy văn hóa phòng ngừa trong an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

 3. Nâng cao số lượng và chất lượng việc làm thông qua hoạt động lao động có trách nhiệm xã hội ở Việt Nam

  2015/01/01 - 2018/06/30

  Dự án sẽ giúp khuyến khích các công ty đa quốc gia đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế và xã hội thông qua hoạt động lao động có trách nhiệm xã hội tại Việt Nam, đặc biệt tập trung trong lĩnh vực điện tử.

 4. Hỗ trợ chính thức hóa việc làm không chính thức

  2016/05/01 - 2018/04/30

  Mục tiêu của dự án là tăng cường bảo vệ đối với người lao động trong khu vực phi kết cấu thường phải đối mặt với điều kiện làm việc bấp bênh, dễ bị tổn thương trước những cú sốc bên ngoài.

2016

 1. Nâng cao điều kiện làm việc của người lao động giải trí là phương thức hỗ trợ hiệu quả các chương trình dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV ở Việt Nam

  2014/03/01 - 2016/12/31

  Dự án hỗ trợ đối tác ba bên – Chính phủ, tổ chức đại diện giới sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động – trong việc nâng cao điều kiện làm việc của người lao động trong ngành giải trí, góp phần tăng cường hiệu quả của các chương trình phòng chống, chăm sóc và điều trị về HIV ở Việt Nam.