Thúc đẩy áp dụng các Công ước Cơ bản của ILO trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh Châu Âu – Việt Nam

Dự án hỗ trợ việc triển khai một cách hiệu quả Chương Thương mại và Phát triển bền vững của Hiệp định Thương mại Tự do EU - Việt Nam (EVFTA), góp phần vào công bằng xã hội trong thương mại toàn cầu bền vững. Đây là một phần của dự án toàn cầu, “Thương mại cho Việc làm bền vững” hỗ trợ một số quốc gia mục tiêu, bao gồm cả Việt Nam.

Nhóm đối tượng chính
  • Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
  • Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
  • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  • Quốc hội

Bối cảnh của dự án

Bằng việc chuyển đổi nền kinh tế trong những thập niên vừa qua, Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình và là một chủ thể chính trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong những năm gần đây, Việt Nam chủ động theo đuổi chương trình hội nhập quốc tế, thông qua việc đàm phán và ký kết các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA), trong đó có Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh Châu Âu – Việt Nam (EVFTA) đang được Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) phối hợp để tiến tới việc phê chuẩn.

Là một phần của thế hệ FTA mới, EVFTA bao hàm nội dung quan trọng bảo vệ quyền lao động và môi trường trong Chương Thương mại và Phát triển Bền vững (TSD) trong đó EU và Việt Nam tái khẳng định cam kết đối với những nghĩa vụ xuất phát từ một quốc gia thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO và Tuyên bố của ILO năm 1998 về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động. Đó là cam kết về sự tôn trọng, thúc đẩy, và thực hiện hiệu quả các nguyên tắc liên quan tới tự do liên kết và công nhân thực chất quyền thương lượng tập thể, xóa bỏ lao động cưỡng bực hoặc ép buộc, xóa bó lao động trẻ em, và xóa bỏ phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp, những điểm đã được chỉ rõ trong tám Công ước cơ bản của ILO.

Các mục tiêu của dự án

Mục tiêu tổng thể của dự án là góp phần thực hiện Mục tiêu số 8 về Phát triển Bền vững (thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững, việc làm và công việc phù hợp cho tất cả mọi người) thông qua việc tăng cường quan hệ lao động và điều kiện làm việc tổng thể.

Mục tiêu cụ thể của dự án là thúc đẩy việc áp dụng các Công ước Cơ bản của ILO trong khuôn khổ EVFTA. Dự kiến Việt Nam sẽ phê chuẩn Công ước 87 (về tự do liên kết); Công ước 98 (về thương lượng tập thể), và Công ước 105 (về lao động cưỡng bức); và cải thiện việc áp dụng và thực hiện những Công ước cơ bản đã phê chuẩn.

Các kết quả đầu ra của dự án/ các hoạt động chính

Ba kết quả trực tiếp của Dự án:
  • Năng lực của đối tác của ILO (Chính phủ, Người sử dụng lao động và Tổ chức của người lao động) được tăng cường để thực hiện Chương về Thương mại và Phát triển Bền vững của EVFTA và các tiêu chuẩn lao động quốc tế liên quan. Các mục tiêu chính gồm: Kế hoạch hành động về việc thực hiện Chương 13 EVFTA được các bên thống nhất và thông qua vào tháng 12/2019, nộp hồ sơ phê chuẩn cho Công ước 98 để được thẩm định lần cuối vào cuối năm 2019, nộp hồ sơ phê chuẩn của Công ước 105 để được duyệt trong năm 2020, và xây dựng, chỉnh lý hồ sơ phê chuẩn của Công ước 87 vào năm 2021;
  • Việc báo cáo và giám sát chính sách dựa trên bằng chứng được tăng cường để cải thiện hơn nữa thương mại quốc gia và phát triển bền vững;
  • Nhận thức và kiến thức của Chính phủ, Người sử dụng lao động, các Tổ chức của Người lao động, và các đối tác khác về các Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong Lao động của ILO trong khuôn khổ EVFTA được tăng cường.

Thông tin liên hệ

Bà Đỗ Thị Thu Hương
Điều phối viên quốc gia
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Email: dohuong@ilo.org
Tel: 0987834094