Tăng cường vai trò của các Tổ chức của Người khuyết tật nhằm nâng cao quyền lợi của người khuyết tật tại Việt Nam

Dự án nhằm tăng cường khả năng và vai trò của các Tổ chức của Người khuyết tật với mục đích thúc đây Quyền của Người khuyết tật

Đối tác: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam (VFD) văn phòng Hà Nội, Hội Người khuyết tật Thành phố Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội.

KẾT QUẢ DỰ ÁN

Dự án sẽ được thức hiện với sự tham gia của UNDP, UNICEF and ILO. Ba tổ chức sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm đạt được những mục tiêu sau:
  • Tăng cường năng lực và vai trò của các Tổ chức Người Khuyết tật trong việc vận động, phát triển, thực hiện và quản lý các khung pháp lý và chích sách.
  • Đảm bảo quá trình phê chuẩn của Công ước về Quyền cuả Người Khuyết tật đem lại kết quả trong mục tiêu trao quyền cho người khuyết tật và đảm bảo họ có thể hưởng đầy đủ quyền các quyền của người khuyết tật.

MỤC TIÊU DỰ ÁN

Chương trình chung của Liên Hợp Quốc Việt Nam về người khuyết tật được xây dựng dựa trên chuyên môn và sự tham gia của UNDP trong việc hỗ trợ phê chuẩn các hiệp ước Quốc tế về quyền con người và tiếp cận tư pháp cho mọi thành viên trong xã hội; kinh nghiệm của UNICEF trong hỗ trợ việc thực hiện quyền trẻ em khuyết tật; cũng như chuyên môn của ILO trong xây dựng các chính sách và chương trình liên quan đến lao động và việc làm.

LHQ, các Quốc gia thành viên, và các tổ chức của người khuyết tật đã tạo ra một chương trinh với tên gọi Đối tác Liên Hợp Quốc về thúc đẩy quyền của người khuyết tật (UN PRPD) nhằm hỗ trợ việc thực hiện Công ước về Quyền của người khuyết tật.

Contact Information

Trần Quỳnh Trang
Điều phối viên Dự án Quốc gia
Văn phòng ILO Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học
Tel: (84) - 04 - 3734-0902 Ext 227
Fax: (84) - 04 - 3734-0904
Email: quynhtrang@ilo.org