Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống bảo hiểm xã hội ở Việt Nam thông qua cải thiện khung pháp lý và luật pháp về bảo hiểm xã hội (giai đoạn 2)

Dự án nhằm góp phần cải thiện chất lượng và tính hiệu quả của khung pháp lý và luật pháp về bảo hiểm xã hội ở Việt Nam, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia, góp phần vào phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội của đất nước.

Đối tác: Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động – Thương binh, và Xã hội; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam
Đối tượng hưởng lợi: Người lao động và người hưởng lương hưu ở khu vực chính thức và phi chính thức
Địa bàn dự án: Việt Nam

Mục tiêu tổng thể

Chất lượng và tính hiệu quả của khung pháp lý và luật pháp về bảo hiểm xã hội ở Việt Nam được cải thiện, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia, góp phần vào phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội của đất nước.

Kết quả đầu ra

  • Văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) được xây dựng với sự tham gia của các bên có liên quan, đặc biệt là Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đại diện của người lao động và sử dụng lao động;
  • Nhận thức của người lao động và sử dụng lao động về nội dung của luật vừa ban hành được nâng cao, đảm bảo các nội dung của luật được thực hiện tốt.

Các hoạt động chính

  • Tổ chức các cuộc tham vấn các bên có liên quan về nội dung thông tư hướng dẫn việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi);
  • Hỗ trợ nâng cao nhận thức của người lao động và sử dụng lao động về Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) thông qua hoạt động tập huấn, truyền thông.

Thông tin liên hệ

Bà Nguyễn Thị Phương Vinh
Điều phối viên dự án quốc gia
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Email: phuongvinh@ilo.org