Tăng cường tuân thủ pháp luật tại nơi làm việc thông qua Thanh tra lao động

Dự án nhằm tăng cường sự tuân thủ pháp luật tại nơi làm việc thông qua Thanh tra lao động tại Việt Nam, từ đó nâng cao hiệu quả việc áp dụng luật lao động. Dự án này còn lồng ghép và bổ trợ cho một số các dự án khác của Tổ chức ILO hoạt động trong lĩnh vực quan hệ lao động, an toàn vệ sinh lao động và và Chương trình việc làm tốt hơn (tuân thủ trong ngành dệt mày và da giầy).

Tổng quan

Đối tác chính: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Nhà tài trợ: Chính phủ Hà Lan
Thời hạn: 30 tháng (2014-2016)
Đối tượng hưởng lợi: Thanh tra lao động Việt Nam
Địa bàn dự án: Toàn quốc

Bối cảnh dự án

Nhiều năm qua, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã và đang đồng hành cùng Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội (MOLISA) tăng cường đảm bảo tuân thủ pháp luật lao động đối với lao động nam và nữ. Năm 2012, theo đề xuất của MOLISA, Tổ chức ILO đã tiến hành đánh giá nhu cầu của hệ thống Thanh tra lao động Việt Nam, đồng thời đưa ra Chiến lược tuân thủ. Chiến lược đó đã chỉ ra một số lĩnh vực cần cải thiện để mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Hệ thống Thanh tra lao động đối với việc áp dụng luật lao động.

Đề án nâng cao năng lực cho hệ thống Thanh tra lao động Việt Nam của MOLISA giai đoạn 2012-2020 đưa ra đánh giá nhu cầu và những lĩnh vực ưu tiên, gồm: tăng cường cơ cấu hệ thống thanh tra lao động và phân bổ nhân sự, tăng cường năng lực cho thanh tra viên lao động, cải cách các phương pháp tuân thủ, đồng thời tăng cường hệ thống quản lý.

Tổ chức ILO nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để thực hiện dự án “Tăng cường tuân thủ pháp luật tại nơi làm việc thông qua Thanh tra lao động”. Dự án này không chỉ hỗ trợ thực hiện những mục tiêu của Đề án tăng cường năng lực của Thanh tra Bộ mà còn lồng ghép, bổ trợ cho một số dự án khác của Tổ chức ILO hoạt động trong những lĩnh vực như: quan hệ lao động, an toàn vệ sinh lao động, Chương trình Việc làm tốt hơn (tuân thủ trong ngành dệt may và da giầy), đồng thời tiêu biểu cho một trong những lĩnh vực quan tâm đặc biệt của Tổ chức ILO, đó là “Tăng cường tuân thủ pháp luật tại nơi làm việc thông qua Thanh tra lao động”.

Mục tiêu của dự án


Dự án nhằm tăng cường tuân thủ pháp luật thông qua Thanh tra lao động tại Việt Nam. Dự án có 2 mục tiêu trước mắt:
 • Nâng cao năng lực thể chế và trình độ kỹ thuật để tiến hành hiệu quả các hoạt động thanh tra lao động.
 • Tăng cường tuân thủ pháp luật tại nơi làm việc thông qua tăng cường các biện pháp hỗ trợ thực thi pháp luật, phòng ngừa và quan hệ lao động.

Các đầu ra của dự án

 • Chiến lược tập huấn quốc gia cho cán bộ, quản lý thanh tra lao động và nhân viên hỗ trợ tại tất cả các ngạch thanh tra viên được xây dựng, gồm các tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ.
 • Kiến thức và kỹ năng của thanh tra viên lao động được nâng cao.
 • Công cụ kỹ thuật dành cho thanh tra viên lao động được chỉnh sửa phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.
 • Cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên và hiệu quả giữa MOLISA và các Sở LDTBXH được xây dựng.
 • Hệ thống quản lý đánh giá năng lực được cải thiện để nâng cao năng lực cá nhân và tổ chức.
 • Khoanh vùng rủi ro về điều kiện làm việc được thực hiện tại các doanh nghiệp được chọn là cơ sở để lập kế hoạch các chiến dịch mục tiêu và các dịch vụ tư vấn.
 • Trên cơ sở kết quả khoanh vùng rủi ro, các chiến dịch thanh tra và truyền thông được thiết kế và thực hiện đối với những rủi ro cụ thể được xác định tại doanh nghiệp.
 • Kiến thức và kỹ năng của người sử dụng lao động và người lao động về chiến lược tuân thủ tại nơi làm việc được nâng cao, thông qua việc sử dụng đối thoại xã hội.
 • Hợp tác giữa tư vấn viên doanh nghiệp BW và thanh tra viên lao động được cải thiện.
Thông tin liên hệ:
Bà Vũ Kim Huế
Email:
Dự án Thanh tra Lao động
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội