Dự án “Tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền ở tỉnh Quảng Nam”

Dự án phát triển phương pháp tiếp cận bền vững có khả năng nhân rộng góp phần vào việc phát triển du lịch theo hướng, tạo việc làm bền vững có tính đến các vấn đề về giới tại Việt Nam. Đối tượng ưu tiên của dự án bao gồm phụ nữ và thanh niên, tuy nhiên không loại trừ các nhóm đối tượng khác có nhu cầu. Phương thức tiếp cận này sẽ được triển khai thử nghiệm tại tỉnh Quảng Nam trước khi được nhân rộng.

Đối tác 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Công thương; Hội Phụ nữ; Liên minh Hợp tác xã; Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và các huyện được lựa chọn.

Đối tượng thụ hưởng

  • Người dân địa phương ở các huyện sâu trong đất liền, họ sẽ có được trang bị để có nhiều sinh kế nhiều hơn khi tham gia vào làm du lịch cộng đồng (CBT).
  • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các công ty và các cá nhân liên quan làm việc trong ngành du lịch

Vùng dự án 

Đường mòn Hồ Chí Minh (Xây dựng mô hình CBT ở huyện Đông Giang) và khu vực Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên.

Mục tiêu 

Dự án phát triển phương pháp tiếp cận bền vững có khả năng nhân rộng góp phần vào việc phát triển du lịch theo hướng giảm nghèo, tạo việc làm bền vững có tính đến các vấn đề về giới tại Việt Nam. Đối tượng ưu tiên của dự án bao gồm phụ nữ và thanh niên, tuy nhiên không loại trừ các nhóm đối tượng khác có nhu cầu. Phương thức tiếp cận này sẽ được triển khai thử nghiệm tại tỉnh Quảng Nam trước khi được nhân rộng.

Các hoạt động chính

  • Phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch và lữ hành tập trung vào các điểm đến sâu trong đất liền
  • Phát triển và quảng bá các điểm du lịch sâu trong đất liền cho khu vực đường mòn Hồ Chí Minh và Mỹ Sơn
  • Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm địa phương tập trung vào phân phối và quảng bá sản phẩm
  • Nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực cho các đối tượng được lựa chọn

Kết quả đầu ra

  • Phát triển ngành du lịch và lữ hành tại các khu vực nằm sâu trong đất liền của tỉnh Quảng Nam hướng tới giảm nghèo.
  • Phân tích và triển khai 2 chuỗi giá trị quan trọng với ngành du lịch nội địa của Quảng Nam theo hướng giảm nghèo
  • Chia sẻ kinh nghiệm và bài học cũng như các công cụ của dự án cho các đơn vị có liên quan của ngành du lịch quốc gia và ở một số tỉnh khác

Thông tin liên hệ 

Bà Nguyễn Thị Huyền
Điều Phối Viên Quốc Gia
Tel: +84 914 782 742
Email: huyen@ilo.org