Công cụ

Tiêu chuẩn lao động quốc tế và doanh nghiệp

Danh sách các Công ước và Khuyến nghị của ILO cũng như các công cụ thực tiễn khác cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp vận hành theo các nguyên tắc đưa ra trong các tiêu chuẩn lao động quốc tế

Tài liệu hướng dẫn | Ngày 23 tháng 4 năm 2020