An ninh việc làm

Tài liệu dự án | Ngày 23 tháng 10 năm 2018
Các công ty có thể góp phần cải thiện tiêu chuẩn sống bằng cách cung cấp công việc ổn định và việc làm bền vững trong phạm vi hoạt động mình.

Tuyên bố DNĐQG khuyến khích các doanh nghiệp đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước chủ động quản lý nhu cầu nguồn nhân lực của mình để đảm bảo việc làm ổn định cho nhân viên của mình ở mức tối đa có thể. Họ nên tuân thủ các nghĩa vụ thương lượng tự do liên quan đến ổn định việc làm và an sinh xã hội. Họ cũng nên cố gắng thể hiện vai trò lãnh đạo trong việc thúc đẩy an ninh việc làm, đặc biệt ở những quốc gia mà việc công ty ngừng hoạt động có khả năng dẫn đến tình trạng thất nghiệp dài hạn.

Khi cân nhắc có những thay đổi trong hoạt động mà có thể ảnh hưởng lớn tới việc tuyển dụng, các doanh nghiệp đa quốc gia cần có những thông báo hợp lý tới các cơ quan chính phủ và đại diện người lao động về những thay đổi này để các bên có thể cùng nhau xem xét tác động của chúng nhằm giảm thiểu tối đa có thể cá tác động bất lợi. Điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp đóng cửa một doanh nghiệp, dẫn đến việc sa thải và cho nghỉ việc tập thể.

Cần tránh các thủ tục sa thải tùy tiện. Các tiêu chuẩn về chấm dứt việc tuyển dụng của ILO tìm cách thiết lập sự cân bằng giữa một bên là quyền của người sử dụng lao động có thể sa thải người lao động vì lý do chính đáng và một bên là, làm sao đảm bảo việc sa thải diễn ra một cách công bằng, chỉ được sử dụng như phương sách cuối cùng, và giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến những người lao động có liên quan.

Các chính phủ, hợp tác với các doanh nghiệp đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước, nên cung cấp một số hình thức nhằm bảo đảm thu nhập cho người lao động bị chấm dứt việc tuyển dụng.