Phân biệt Đối xử và Bình đẳng

Tài liệu dự án | Ngày 23 tháng 10 năm 2018
Phân biệt đối xử xảy ra khi một người bị đối xử kém thuận lợi hơn những người khác vì các đặc điểm không liên quan đến năng lực của người đó hoặc các yêu cầu vốn có của công việc. Mọi người lao động và người tìm việc có quyền được đối xử bình đẳng trong mọi tình huống trừ khi liên quan tới khả năng làm việc của họ. Phân biệt đối xử có thể xảy ra trước khi tuyển dụng, trong quá trình làm việc hoặc khi rời khỏi doanh nghiệp.

Quyền tự do không bị phân biệt đối xử là một quyền cơ bản của con người. Điều này có ý nghĩa quan trọng để người lao động có thể tự do lựa chọn công việc, để phát triển hết tiềm năng của mình và được hưởng thành quả dựa trên công sức.

Có rất nhiều tiêu chuẩn lao động quốc tế liên quan tới phân biệt đối xử. Tuyên bố của ILO 1998 về các Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong lao động kêu gọi các quốc gia thành viên thúc đẩy và thực hiện quyền không phải chịu sự phân biệt đối xử trong việc làm. Tuyên bố 1998 cũng nêu tên các công ước cơ bản là Công ước về Phân biệt đối xử (trong Việc làm và Nghề nghiệp), 1958 (Số 111)Công ước về trả công bình đẳng, 1951 (Số 100).

Theo Công ước 111, các cơ sở phân biệt đối xử gồm của chủng tộc, màu sắc, giới tính, tôn giáo, chính kiến, dòng dõi dân tộc hoặc nguồn gốc xã hội. Các văn kiện khác của ILO bổ sung thêm các căn cứ khác gồm HIV/AIDS, tuổi tác, khuyết tật, trách nhiệm gia đình, xu hướng tình dục, và tham gia các hoạt động hoặc là thành viên tổ chức công đoàn. Công ước 100 thúc đẩy nguyên tắc trả công bình đẳng cho những công việc có giá trị như nhau.

Tuyên bố năm 1998 và Tuyên bố DNĐQG cũng kêu gọi các doanh nghiệp góp phần thúc đẩy sự bình đẳng về cơ hội và đối xử trong việc làm và nghề nghiệp. Đội ngũ quản lý công ty và người lao động phải rà soát lại thông lệ tuyển dụng và việc làm khác để phát hiện bất cứ cơ sở phân biệt đối xử nào có thể dẫn đến tình trạng đối xử với một số người tìm việc hoặc người lao động kém thuận lợi hơn những người khác vì những lý do không liên quan đến năng lực của người đó hoặc yêu cầu vốn có của công việc.

Các công ty phải quy định rằng việc tuyển dụng, sắp xếp công việc, đào tạo và cơ hội thăng tiến của nhân viên ở mọi cấp sẽ chỉ dựa trên yếu tố trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm.