Tư vấn doanh nghiệp về chính sách tiền lương và thời giờ làm việc

Cuộc họp tư vấn doanh nghiệp về áp dụng pháp luật lao động về tiền lương và thời giờ làm việc

© ILO
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) nhằm tăng cường tuân thủ và đối thoại xã hội trong chuỗi cung ứng ngành điện tử tại Việt Nam, ILO và VCCI tiếp tục phối hợp tổ chức Cuộc họp tư vấn doanh nghiệp về Áp dụng pháp luật lao động về tiền lương và thời giờ làm việc.
  • Thời gian: 8:00 – 13:30 thứ sáu ngày 22 tháng 4 năm 2022 (bao gồm ăn trưa)
  • Ngôn ngữ tập huấn: Tiếng Việt
  • Chi phí tham dự: Hoạt động miễn phí trong khuôn khổ Chương trình Tư vấn doanh nghiệp ILO/VCCI
  • Hình thức: trực tiếp tại Hà Nội.
  • Diễn giả dự kiến: Lãnh đạo Cục An toàn lao động và Cục Quan hệ lao động & Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ quản lý lĩnh vực nhân sự, phát triển bền vững trong doanh nghiệp sản xuất điện tử được khuyến khích tham gia.

Đăng ký tham gia tại
đây hạn chót ngày 20/4/2022.