Thu thập dữ liệu an sinh xã hội ở Việt Nam

Khóa đào tạo này được thiết kế cho những người tham gia chính vào quá trình thu thập và giám sát dữ liệu an sinh xã hội tại Việt Nam nhằm củng cố kiến thức về các khía cạnh kỹ thuật, công cụ và phương pháp luận sử dụng để xây dựng và xử lý dữ liệu thống kê.

Giới thiệu

Việc thu thập và phân tích dữ liệu an sinh xã hội là những phương tiện thiết yếu để thực hiện hiệu quả các chiến lược, chính sách và chương trình quốc gia được thiết kế để giảm thiểu và ngăn chặn tình trạng nghèo đói và dễ bị tổn thương trong suốt vòng đời con người. Nhiều thập kỷ qua, ILO đã hỗ trợ các Quốc gia thành viên trong suốt quá trình tổng hợp và giám sát dữ liệu về hoạt động của các hệ thống an sinh xã hội. Công cụ chính của ILO để thu thập định kỳ dữ liệu hành chính về an sinh xã hội là Điều tra về an sinh xã hội (SSI), cho phép theo dõi tiến độ trong công tác an sinh xã hội nhằm đạt được mục tiêu SDG 1.3, thực hiện Chiến lược an sinh xã hội và xây dựng tầm nhìn cho hệ thống an sinh xã hội đến năm 2030 tại Việt Nam.

Các bảng câu hỏi SSI phản ánh các yêu cầu dữ liệu liên quan đến các nhu cầu giám sát này. Đặc biệt, bảng câu hỏi SSI dành cho Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA) được điều chỉnh để cho phép theo dõi Mục tiêu 1.3. Việc hoàn thành bảng câu hỏi này một cách kỹ lưỡng và nhất quán là rất quan trọng để hoàn thành trách nhiệm giám sát của ILO. Tại Việt Nam, Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA) chịu trách nhiệm giám sát mục tiêu SDG 1.3 và thực hiện SSI.

Trung tâm Đào tạo Quốc tế của ILO (ITC-ILO), văn phòng ILO tại Hà Nội và Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA) tại Việt Nam cùng phối hợp và tổ chức Khóa đào tạo về thu thập dữ liệu an sinh xã hội ở Việt Nam. Khóa học này được tổ chức trên các phiên trực tiếp (hội thảo trên web). Học viên sẽ có quyền truy cập vào nền tảng eCampus chuyên dụng để tham khảo các tài nguyên được chọn cho khoá đào tạo.

Xin mời mở tờ rơichương trình để có thêm thông tin.


Để có thêm thông tin, xin liên hệ

Nguyễn Hải Đạt
Cán bộ chương trình An sinh xã hội
Email: dat@ilo.org