Phát động việc thực hiện Công ước 98 và tham vấn về kế hoạch thực hiện

Vào tuần đầu tháng 3/2020, Vụ Pháp Chế - Bộ LĐTBXH phối hợp với Dự án của ILO do Liên minh Châu Âu tài trợ về Thúc đẩy áp dụng các Công ước Cơ bản của ILO trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh Châu Âu – Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo phát động việc thực hiện Công ước 98 mà Việt Nam vừa phê chuẩn tháng 7/2019 và tham vấn về kế hoạch thực hiện Công ước này.